ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی… pdf یا word

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی...

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی…

چکيده
مسأله جایابی و تخصیص در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مسأله جایابی و تخصیص، تعدادی نقطه تقاضا و تعدادی نقطه کاندید استقرار وجود دارد و سعی می‌شود تسهیلاتی در نقاط کاندید استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصیص داده شود. از این کار، اهداف بسیاری می‌توان داشت از جمله کمینه‌سازی تعداد تسهیلاتی که می‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرویس بدهند، حداکثر کردن تقاضایی که می‌تواند توسط تسهیلات برآورده شود،…

دیدگاهتان را بنویسید