ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي… pdf یا word

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه بندي...

ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي…

چکيده
مکان‌یابی رقابتی تسهیلات به استقرار تسهیلات با در نظر گرفتن رقابت در بازار می­پردازد و هر یک از تسهیلات برای به دست آوردن سهم قابل کسب بازار با تسهیلات موجود به رقابت می­پردازند. سهم قابل کسب از بازار نسبت عکس با فاصله تسهیل از مشتری داشته و با میزان جذابیت تسهیل نسبت مستقیم دارد. جذابیت هر تسهیل به عوامل مختلفی ازجمله کیفیت و قیمت تسهیل بستگی دارد و هر یک از این عوامل دارای وزنی متفاوت برای مشتریان در مکان­های متفاوت…

دیدگاهتان را بنویسید