ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی… pdf یا word

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی...

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی…

چکیده
در این مطالعه با بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مشتری در انتخاب کالاهای عرضه شده بر روی قفسه کالا در فروشگاه ها، با ارائه مدلی ریاضی و با معرفی مفهوم تقاضای شرطی فازی نحوه انتخاب کالاهای عرضه شده در فروشگاه تعیین گردید، مدل با توجه به میزان تقاضای فازی برای هریک از کالاها و میزان فضای انبار در اختیار، کالاهایی را که باید در فروشگاه ارائه شوند انتخاب و میزان فضای انبار تخصیص داده شده به آن کالاها را مشخص می نماید. مدلی ریاضی جهت…

دیدگاهتان را بنویسید