ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها… pdf یا word

ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها...

ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها…

چکیده:
در این پایان نامه، برای حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی دو مرحله ای با ماشین های موازی نامرتبط و محدودیت منابع اضافيدر مرحله اول و يك ماشين در مرحله دوم، روش های فرا ابتکاری ارائه شده است. مقادیر مورد نیاز از منابع ، مقادیر صحیح دلخواه می باشند و دسترسی به منابع در هر لحظه محدود می باشد.تابع هدف مسئله، کمینه سازی زمان تکمیل برنامه زمانبندی می باشد. این مسئله جزء مسائل سخت NP-Hard می باشد. در روش های فرا ابتکاری ارائه شده، تکنیک تولید…

دیدگاهتان را بنویسید