ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت… pdf یا word

ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت...

ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با استفاده از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت
فهرست جداول  ده
فهرست اشکال و نمودارها یازده
چکیده ۱
۱ فصل اول : تعریف مسئله.. ۲
۱-۱مقدمه و تعریف مسئله.. ۲
۱-۲ضرورت انجام تحقیق.. ۳
۱-۳تعریف مسئله.. ۴
۱-۴روش تحقیق و اعتبارسنجی روش.. ۵
۲فصل دوم: مقدمه و مطالعه ادبیات.. ۶
۲-۱کیفیت چیست؟.. ۶
۲-۲هزینه کیفیت.. ۱۱
۲-۲-۱تعریف هزینه کیفیت:.. ۱۱
۲-۲-۲تاریخچه هزینه کیفیت:.. ۱۳
۲-۲-۳انواع مدل های هزینه کیفیت:.. ۱۷
۲-۲-۴سیستم هزینه کیفیت:.. ۳۲
۲-۲-۵حجم هزینه‌های کیفیت:.. ۳۳
۲-۲-۶روش ارائه مدل و…

دیدگاهتان را بنویسید