ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار… pdf یا word

ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار...

ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار…

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فهرست مطالبهشت
فهرست جداوليازده
فهرست اشکالسيزده
چکيده۱
فصل اول: کليات
۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق۳
۱-۳ سؤالات و اهداف پژوهش۳
۱-۴ فرضيات مورد آزمون۴
۱-۵ روش تحقيق۴
۱-۶ ساختار گزارش۵
فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي
۲-۱ مقدمه۶
۲-۲ مديريت استراتژيک۷
۲-۳ رويکردهاي تدوين استراتژي۱۰
۲-۳-۱تئوري سازمان صنعتي۱۲
۲-۳-۲رويکرد مبتني بر سناريو۱۲
۲-۳-۳نگرش جبرگرايي محيطي۱۳
۲-۳-۴نگرش اعمال…

دیدگاهتان را بنویسید