اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان ….. pdf یا word

اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان .....

اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده أ‌
فصل اول: مقدمه۲
۱- مقدمه۳
۱-۲- روغن آفتابگردان۴
۱-۳- بیان مسأله۵
۱-۴- فرضیه ها۵
۱-۵- اهداف تحقیق۶
۱-۶- هدف کاربردی۶
فصل دوم:بررسی منابع۷
۲- بررسی منابع۸
۲-۱- برنج۸
۲-۱-۱- مشخصات گیاهشناسی برنج۹
۲-۱-۲- خواص سبوس برنج۱۰
۲-۱-۳- روغن سبوس برنج۱۱
۲-۱-۳-۱- خواص درمانی۱۱
۲-۱-۴- خصوصیات و ترکیبات روغن سبوس برنج۱۲
۲-۲- آفتابگردان۱۳
۲-۲-۱- ترکیب روغن آفتابگردان معمولی۱۴
۲-۲-۱-۱- سایر ترکیبات مهم روغن آفتابگردان۱۴
۲-۲-۲- وضعیت تولید و مصرف۱۵
۲-۲-۳- خصوصیات…

دیدگاهتان را بنویسید