اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی…. pdf یا word

اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی....

اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی….

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده أ‌
فصل اول: مقدمه۲
۱- مقدمه۳
۱-۲- روغن آفتابگردان۴
۱-۳- بیان مسأله۵
۱-۴- فرضیه ها۵
۱-۵- اهداف تحقیق۶
۱-۶- هدف کاربردی۶
فصل دوم:بررسی منابع۷
۲- بررسی منابع۸
۲-۱- برنج۸
۲-۱-۱- مشخصات گیاهشناسی برنج۹
۲-۱-۲- خواص سبوس برنج۱۰
۲-۱-۳- روغن سبوس برنج۱۱
۲-۱-۳-۱- خواص درمانی۱۱
۲-۱-۴- خصوصیات و ترکیبات روغن سبوس برنج۱۲
۲-۲- آفتابگردان۱۳
۲-۲-۱- ترکیب روغن آفتابگردان معمولی۱۴
۲-۲-۱-۱- سایر ترکیبات مهم روغن آفتابگردان۱۴
۲-۲-۲- وضعیت تولید و مصرف۱۵
۲-۲-۳-…

دیدگاهتان را بنویسید