آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المان های مجزا… pdf یا word

آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المان های مجزا...

آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با استفاده از روش المان های مجزا…

چکیده
در این پژوهش از روش المان مجزا برای آنالیز انتشار موج و بررسی عوامل موثر بر سرعت موج در خاکهای دانه­ای استفاده شده است. روش المان­های مجزا به سبب امکان تهیه نمونه­های کاملاً مشابه و بررسی اثر تغییرات یک پارامتر معین بر روی رفتار نمونه­ها حائز اهمیت است. همچنین این روش درکی از تغییرات رخ داده در مقیاس میکرو از مصالح دانه­ای بدست می­دهد که با سایر روش­های آزمایشگاهی و عددی قابل حصول نیست. به منظور مدل­سازی، نمونه­ها از…

دیدگاهتان را بنویسید