آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

 

 
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده…

۱

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱٫مقدمه..

۳

۱-۲٫بیان مسئله …

۵

۱-۳٫ضرورت واهمیت تحقیق …

۹

۱-۴٫ اهداف تحقیق .

۱۲

۱-۴-۱٫هدف کلی ….

۱۲

۱-۴-۲٫اهداف اختصاصی …

۱۲

۱-۵-۱٫فرضیه های اختصاصی ..

۱۲

۱-۶٫روش تحقیق ….

۱۴

۱-۷٫محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………

۱۴

۱-۷-۱٫محدودیت های قابل کنترل تحقیق…

دیدگاهتان را بنویسید